Pterois radiata
Pterois radiata

Rascasse-volante rayonnée – Pterois radiata

Scorpaenopsis oxycephala
Scorpaenopsis oxycephala

Poisson-scorpion à tête plate – Scorpaenopsis oxycephala