Corythoichthys flavofasciatus
Corythoichthys flavofasciatus

Syngnathe à réseaux – Corythoichthys flavofasciatus