Pterois radiata
Pterois radiata

Rascasse-volante rayonnée – Pterois radiata

Scorpaenopsis oxycephala
Scorpaenopsis oxycephala

Poisson-scorpion à tête plate – Scorpaenopsis oxycephala

Papilloculiceps longiceps
Papilloculiceps longiceps

Poisson crocodile – Papilloculiceps longiceps

Synanceia verrucosa
Synanceia verrucosa

Poisson pierre – Synanceia verrucosa